ДОКУМЕНТИ НА ДГ

План по БДП
Годишен комплексен план

План за безопасност на движението по пътищата

Вътрешни Правила за намаляване на риска от инфекция от КОВИД 2021

Насоки за работа в условията на пандемична обстановка

1.Стратегия

2.ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА

3.Мерки за повишаване на качеството на образованието

4.Програма за превенция на ранното напускане

5.Програмна система ,учебни планове

6.Програма за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на децата от уязвими групи

7.Етичен кодекс

8.Мерки за неразпространение на Ковид -19