Обучение

1.В ДГ „Родина “ се обучават и възпитават деца в четири възрастови групи.

Учебните комплекти ,които се ползват са на издателство „Изкуства“  със следните наименования:

  • „Аз съм в детската градина“- за първа ,втора и трета -ПГ групи;
  • „Аз ще бъда ученик „- за четвърта подготвителна група;

2.В ДГ „Родина“ се провеждат допълнително часове за овладяване на български език с деца от уязвими групи

по проект -BG05M2OP001-3.005-0004 „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“=

3. По проект BG05M2OP001-5.001-0001″Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“.