Проекти

в ДГ“Родина „се реализират следните дейности по проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи „: 1.Сформирани са групи за допълнително обучение по български език ;
2.Интензивна работа с родители ,относно редовното посещение в детската градина;